Root Catalog / เตียงสปา , เตียงนวดไทย / 0 เตียงนวดไทยเหล็กพร้อมเบาะแบบยึดติด


  ดูภาพขนาดจริง
[ ย้อนกลับ ]
0
เตียงนวดไทยเหล็กพร้อมเบาะแบบยึดติด

เป็นเตียงไทยเหล็กขนาดใหญ่รองรับน้ำหนักได้ 200 KG.ขึ้นไป  พร้อมเบาะ เกรด  a

แข็งแรงมากๆๆ เหล็ก พ้นสีและนำเข้าห้องอบสี ทำให้สีเข้าเนื้อเหล็กแข็งแรงไม่มีหลุด งานสวยสมไม้

 
0
 

เป็นเตียงไทยเหล็กขนาดใหญ่รองรับน้ำหนักได้ 200 KG.ขึ้นไป  พร้อมเบาะ เกรด  a

แข็งแรงมากๆๆ เหล็ก พ้นสีและนำเข้าห้องอบสี ทำให้สีเข้าเนื้อเหล็กแข็งแรงไม่มีหลุด งานสวยสมไม้

ย้อนกลับ